مطالعات تخصصی کانی‌شناسی ایران

پژوهش های بنیادی در شمال شرق و ایران مرکزی

مطالعات تخصصی کانی‌شناسی ایران

پژوهش های بنیادی در شمال شرق و ایران مرکزی

مطالعات تخصصی کانی‌شناسی ایران

آقای دکتر رامین صمدی

نویسندگان

سرقت و کپی علمی

فضاحت علمی در دانشگاه ها را متوقف کنید. متاسفانه در سالهای اخیر و خصوصا یکسال اخیر تماس های بسیار نادرستی از سوی افراد غیر علمی و دانشجونما داشتم که خواهان نگارش مقالات برای دانشجویان دکتری و حتی نگارش تز بودند که مبالغی از ۸ میلیون تا ۲۰ میلیون تومان و بیشتر پیشنهاد می دهند.
به واقع این تقلب ‌و فضاحت تا کجا پیش رفته که علنا افراد پیشنهاد چنین موارد نفرت انگیزی را می دهند.
استادانی که دانشجویان ناتوان دکتری را گرفته اند و امروز درمانده از توان علمی نداشته آنها هستند. دانشجونماهای دکتری که توان نگارش مقاله دفاع خود را ندارند ‌و فقط عنوان جعلی دکتر را یدک می کشند.
روز به روز این پیشنهادات بی‌شرمانه از سوی افرادی از دانشگاههای به ظاهر معتبر افزوده می شود و گویا هر چقدر هم رد می کنیم از جایی دیگر این وقاحت سر بلند می کند.
سرقت علمی از مقالات و تزها درد کمی نبود که امروز متاسفانه افراد ناتوان و غیر علمی دانشجونما، خصوصا در مقطع دکتری، مفتضحانه با پرداخت پولی کثیف خواهان نگارش مقاله یا تز خود هستند.
لطفا این فضاحت و بی احترامی و پیشنهادات بیشرمانه را متوقف کنید ...

دکتر رامین صمدی

 

#دکتر_صمدی #تقلب_علمی #سرقت_علمی #سرقت_ادبی #پلاگریسم #پلاجریسم #پلاجیاریسم #دانشگاه #وزارت_علوم #دانشگاه_آزاد_اسلامی #زمین_آزمون
#Dr_Ramin_Samadi #Dr_Samadi #Geology #geoscience #geological #geologyrocks #geologia #geologypage #Plagiarism #Stop_Plagiarism #Zamin_Azmoon

  • گروه زمین آزمون